http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها
کتب تکامل

کتب تکامل

در این صفحه سعی ما بر این است شما را با مبحث تکامل یا فرگشت آشنا نماییم و به همین منظور کتب فارسی و انگلیسی در این زمینه را به جهت دانلود برای شما عزیزان قرار خواهیم داد تا به طور کامل این موضوع و مطالب پیرامون آن را درک کرده و مطالب انگلیسی آن را نیز در اختیار شما قرار خواهیم داد. اما برای کاربران عمومی و یا نیمه عمومی که علاقه دارند اندکی در رابطه با تکامل و مباحث آن بدانند باید اضافه کنیم که تکامل یا فرگشت یا برآیش (یا به‌گونهٔ ویژه‌تر تکامل زیستی یا اندامی) عبارت است از دگرگونی در یک یا چند ویژگی فنوتیپی(ظاهری) موروثی که طی زمان در جمعیت‌های افراد رخ می‌دهد. این ویژگی‌های فنوتیپی(ظاهری)، که از نسلی به نسل بعد جابجا می‌شوند؛ صفات ساختاری، بیوشیمیایی و رفتاری را تعیین می‌کنند. وقوع تکامل منوط به وجود بستری از گوناگونی ژنی در جمعیت است. این بستر ممکن است از جمعیت‌های دیگر تأمین شود؛ که به شارش ژن شهرت دارد. همچنین ممکن است گوناگونی ژنی از درون جمعیت، با سازوکارهایی چون جهش یا نوترکیبی پدید آید. با توجه به اینکه ویژگی‌های فنوتیپی متفاوت، احتمال بقا و تولیدمثل را تحت تأثیرات متفاوتی قرار می‌دهند؛ انتخاب طبیعی می‌تواند سبب فراگیری ژنوتیپ‌های جدید در خزانهٔ ژنی شود؛ و چهرهٔ فنوتیپی جمعیت را به تدریج تغییر دهد. انتخاب جنسی ممکن است به همه گیری ژن‌هایی منجر شود که نقش مثبتی در افزایش بقای جاندار نداشته باشند؛ و دیگر سازوکارهای تکاملی همچون همبستگی ژنی و رانش ژن، ممکن است ژن‌هایی را انتخاب کنند که امتیاز مستقیمی برای بقا یا تولیدمثل جاندار ارائه نمی‌دهند.

رمز فایل زیپ کتاب ZISTAMOOZAN میباشد

کتاب فارسی فرگشت

در ادامه این صفحه کتب دیگر هم در این زمینه قرار خواهد گرفت که پیشنهاد مینماییم حتما این صفحات را دنبال نموده و آن را به دیگر دوستان خود معرفی نمایید.

در ادامه کتابی را در زمینه مرتبط با تکامل برای شما عزیزان قرار میدهیم به نام خلاصه کتاب تبار انسان که کتاب جالب و مفیدی است که حتما پیشنهاد مینماییم آن را مورد مطالعه قرار دهید.

رمز فایل زیپ کتاب ZISTAMOOZAN میباشد

خلاصه کتاب فارسی تبار انسان

جوابی بنویسید

Verification: 2eb47d17cfb1428b