http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها
خانه / دانش آموز / آموزشی(دانش آموزان) / نقشه برداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان- زیست آموزان

نقشه برداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان- زیست آموزان

نقشه برداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان

تاریخچه نقشه برداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان:

طرح نقشه برداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان اولین بار در سال ۴۸۹۱ در کنفرانسی در Uta Alta عنوان شد . تأمین قسمتی از بودجه این پروژه را دپارتمان انرژی کنگره امریکا رسماً آمریکا بعهده گرفت و در سال ۴۸۹۹ اجرای پروژه ژنوم انسانی را از سال ۴۸۸۴ به مدت ۴۱ سال تصویب کرد. در این سال انسیتوبهداشت ملی آمریکا (NIH) نیز برای اجرای این طرح اعالم آمادگی کرد. بزودی کشورهای انگلیس ،فرانسه ، آلمان و ژاپن نیز به این پروژه پیوستند . در سال ۴۸۸۹ سازمان ژنوم انسانی ( HUGO) ایجاد شد . اهداف اولیه پروژه ژنوم انسانی که از سوی HUGO دنبال می شد چنین است : تعیین نقشه دقیق ژنتیکی کروموزومها · تهیه نقشه فیزیکی کروموزومهای اورگانیسمهایی که بعنوان مدل انتخاب شده اند · تعیین توالی کل ژنوم انسان · ایجاد شبکه های ارتباطی و بانکهای

 

مطالعاتی

تعیین توالی بیش از ۸۹ % ژنوم انسان در فوریه سال ۱۹۹۴ به پایان رسید.اما هنوز بسیاری از ژنهای انسان شناسایی نشده اند.

روشها:

در انجام پروژه ژنوم انسان (HGP)برای شناسایی ژنها از روشهای مختلف نقشه برداری ژنوم استفاده شده است و به مرور زمان تکنیکهای پیشرفته تری برای انجام پروژه ، بکار گرفته می شود. روال کار برای تعیین توالی ژنوم انسان به این صورت بود که ابتدا کل ژنوم انسان بصورت کتابخانه BAC تهیه شده و سپس با روشهای مختلفی از این کلونها ، کانتیگ تهیه می شد. سپس قطعات وارد شده در هر یک از کلونهای کانتیگ تعیین توالی می شد. در سال ۴۸۸۱ کار تهیه کانتیگ برای کل کروموزوم۱۴و Y به اتمام رسید . برای تهیه کانتیگها بطور همزمان نقشه برداری ژنتیکی نیز استفاده می شد. در سال ۴۸۸۱ نقشه ژنتیکی ژنوم انسان با حد تفکیک cM1 با استفاده از مارکرهای پلی مورف تهیه شد.سرانجام در فوریه سال ۱۹۹۴ ، HPG اعالم کرد که تعیین توالی ۸۹ %یوکروماتین ژنوم انسان به اتمام رسیده است . البته در همان تاریخ شرکت Celera نیز اعالم کرد که ۸۹ %یوکروماتین ژنوم انسان را به روشی دیگر تعیین کرده است . شرکت Celera در سال ۴۸۸۹ ادعا کرده بود که می تواند ژنوم انسان را ظرف سه سال با روش دیگری تعیین توالی کند.در این روش بجای اینکه ابتدال کلونهای موجود در کتابخانه ژنوم را بصورت کانتیگ مرتب کرده و سپس تعیین توالی کنند، ابتدا BAC ها را تعیین توالی کرده و سپس از یک الگوریتم کامپیوتری برای تعیین ترتیب قطعات کلون شده استفاده می شود. با تکمیل پروژه ژنوم انسان ، شناسایی ژنها ، شناسایی جهشهای بیماریزا، تشخیص بیماریهای ژنتیکی ، تشخیصهای قبل از بروز عالئم ، پیشگیری از بروز بیماری های ژنتیکی و … بسیار آسان خواهد شد . بطور کلی پروژه ژنوم انسان نه تنها چهره علم ژنتیک مولکولی انسانی را دگر گون ساخت بلکه بر اکثر علوم زیستی تاثیر زیادی گذاشته است.ژنوم اورگانیسمهای مدل:یکی از اهداف پروژه ژنوم ، تعیین توالی ژنوم و شناسایی ژنهای اورگانیسمهای مدل است.اورگانیسمهای مدل در انجام بسیاری از تحقیقات ژنتیکی بکار میروند .با مشخص بودن ژنوم این جانداران انجام این تحقیقات با دقت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد.در برنامه پروژه ژنوم ، تعین توالی ژنوم و شناسایی ژنهای برخی از جانداران مانند coli.E بعنوان نماینده پروکاریوتها و ساکاومایسس سرویزیه ، elegans.C وموش بعنوان نمایندگان یوکاریوتها انجام شده است.. بسیاری از ژنهای مخمر با ژنهای انسان اورتولوژی دارد و برای بررسی عملکرد این ژنها اغلب از مخمر از نظر آزمایشگاهی کار با آن ساده تر است استفاده میشود elegans.C. که یک جاندار پر سلولی ساده است برای تحقیق در مورد تنظیم بیان ژنها در تمایز سلولی، فرایند پیری و اپوپتوز بکار میرود .موشها نیز بعنوان پستانداران عالی دربررسی بسیاری از بیماریهای ژنتیکی و سرطانها بکار میروند. با نزدیک شدن به اتمام پروژه ژنوم انسان ، هم اکنون دانشمندان پروژه جدیدی را بنام پروژه پروتئوم انسان ، شروع کرده اند هدف این پروژه شناسایی کلیه پروتئینهایی است که در سلولهای انسان بیان می شوند (پروتئوم) این پروژه به رهبری سازمان پروتئوم انسان یا HUPO در حال انجام است . با انجام این پروژه خصوصیات کامل پروتئینهای سلولی ، عملکرد آنها و زمان بیان آنها مشخص خواهد شد.

جوابی بنویسید

Verification: 2eb47d17cfb1428b