http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها
روش PCR+ فیلم

روش PCR+ فیلم

مکانیسم PCR

همانطور که می دانیم DNA، یک مولکول مارپیچی دو رشته ای پلی نوکلئوتیدی است که این دو رشته در جهت مقابل هم قرار گرفته اند و بطور ویژه ای بوسیله پیوندهای هیدروژنی میان بازهای آلی مکمل یکدیگر متصل هستند (سیتوزین بوسیله سه پیوند هیدروژنی به گوانین و آدنین بوسیله دو پیوند هیدروژنی به تیمین اتصال پیدا می کند). DNA دورشته ای می تواند به وسیله حرارت از هم جدا شده و دو مولکول DNA تک رشته ای ایجاد کند که این مرحله بنام مرحله تغییر ماهیت (تقلیب) شناخته می شود. مولکولهای DNA تک رشته ای از طریق واکنش های متقابل ویژه بین بازهای مکمل به همدیگر متصل شده که حاصل آن ایجاد و آغاز مرحله ای بنام مرحله اتصال annealing و یا hybridization می باشد. دو مرحله فوق الذکر هم برای Probe technology و هم برای PCR بکار می رود. مرحله بعدی PCR که این روش را از سایر تکنیک های مولکولی متمایز می سازد، مرحله توسعه (extension) می باشد که طی آن یک قطعه DNA تک رشته ای بوسیله DNA پلیمراز توسعه پیدا می کند. در این مرحله یک قطعه DNA تک رشته ای کوتاه (primer) به یک مولکول DNA تک رشته ای طویل تر متصل شده و DNA پلیمراز (Taq پلیمراز) قادر می شود به انتهای ´۳ مولکول پرایمر متصل گردیده و با استفاده از داُکسی نوکلئوتید تری فسفات ها آنرا امتداد داده و قطعه ای سنتز نماید که آن قطعه مکمل DNA تک رشته ای الگو باشد و بدین ترتیب DNA دو رشته ای جدید ساخته می شود.
بطور کلی هر چرخه PCR شامل سه مرحله می باشد:

۱- مرحله تغییر ماهیت (Denaturation Step)

در این مرحله مولکولهای دو رشته ای DNA بوسیله حرارت بالا (حدود ۹۴ درجه سانتیگراد) از همدیگر جدا گردیده و به مولکولهای تک رشته ای تبدیل می شوند. پرایمرها (اولیگونوکلئوتیدها) به وسیله تکنیک های شیمیایی به صورت سریع و ارزان ساخته میشوند. اولیگونوکلئوتیدها وقتی که به DNA دناتوره شده افزوده می شوند، به عنوان پرایمر برای DNA پلیمراز عمل نموده و اجازه می دهند تا DNA جدید در داخل آزمایشگاه سنتز شود. در PCR دو نوع پرایمر مورد استفاده قرار می گیرد که هر کدام از آنها به محل های ویژه در دو رشته مکمل مولکول DNA هدف پیوند می شوند. پرایمرهای مذکور به صورتی ساخته شده اند که زمانیکه DNA پلیمراز، یک پرایمر را توسعه می دهد، یک مولکول DNA بوجود می آورد که آن DNA دارای یک محل اتصال جدید برای پرایمر دیگر می شود. این رشته DNA جدید تولید شده نیز همینطور قادر خواهد بود به عنوان الگو (template) برای سنتز DNA از پرایمر دیگر در جریان چرخه های بعدی PCR عمل نماید.

1

۲- مرحله اتصال (Annealing or Hybridization Step)

در این مرحله کاهش دمای واکنش صورت می گیرد تا اینکه پرایمرها بتوانند به مولکولهای DNA تک رشته ای پیوند زده شوند. درجه حرارت مورد استفاده برای این مرحله می تواند از ۳۰ درجه سانتیگراد تا ۷۲ درجه سانتیگراد متغیر باشد.

2

۳-مرحله توسعه (Extension Step)

در این مرحله که آخرین مرحله یک چرخه PCR می باشد، آنزیم Taq پلیمراز (که DNA پلیمرازیاست مقاوم به حرارت و از یک باکتری ترموفیل به نام ترموس آکواتیکوس Thermus aquaticus استخراج می شود) با استفاده از داُکسی نوکلئوتید تری فسفاتها، پرایمر را در روی DNA تک رشته ای امتداد می دهد تا DNA دو رشته ای جدید بسازد. درجه حرارت لازم برای این مرحله۷۲ درجه سانتیگراد می‌باشد که این درجه حرارت برای آنزیم های مقاوم به حرارتی که به طور عادی مورد استفاده قرار می گیرند مناسب می باشد.

3

در زیر فیلم آموزش معرفی روش PCR و مفهوم آن توضیح داده شده است که پیشنهاد مینماییم حتما ملاحظه فرمایید:

روش PCR

رمز فایل زیپ فیلم معرفی روش PCR نیز ZISTAMOOZAN میباشد

Verification: 2eb47d17cfb1428b