http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها

روش جزء به جزء

روش جزء به جزء برای یادگیری

در سال ۱۹۸۰ دکتر ریچارد بندلر که متخصص جزء جزء کردن آموزشهاست به استخدام دولت آمریکا در آمد و وظیفه او این بود که کار تیراندازی به سربازان را به آنها یاد بدهد.

دکتر قبل از اینکه کار خود را آغاز کند به دیدن چگونگی فعالیت سربازان و چگونگی آموزش به آنها توسط مربیانشان پرداخت و مشاهده کرد که آموزش سربازان به این صورت بود که سربازان را در فاصله­ی ۳۰ متری از هدف نگه می­دارند و سپس بعد از آموزشهای اولیه برای نگه­داری و چگونگی در دست گرفتن اصلحه­ها از آنها می­خواهند به سمت هدف شلیک نمایند. خروجی این روش تعداد کمی از سربازان بودند که در مورد اصابت قرار دادن اهدافشان موفق بودند. از این رو وی به تفکر پرداخت و روشها را بررسی نمود و توانست تغییراتی را در سبک آموزش به سربازان ایجاد نماید، به این صورت که در روش نوین آموزش ابتدا از سربازان خواسته شد که ابتدا در فاصله­ی ۳ متری از اهدافشان آنها را نشانه بگیرند و به آن شلیک نمایند که با یک آموزش جزئی تقریبا همه سربازان می­توانستند به اهدافشان شلیک و آن را مورد اصابت قرارر دهند. بعد از تسلط بیشتر سربازان از آنها خواسته شد که فاصله­ی اهداف خود را دو برابر نمودند و به آنها شلیک نمودند که باز هم کارشان خیلی مشکل و دشوار نبود و سپس بعد از تسلط کامل این فاصله نیز دوبرابر شد. دکتر و همکارانش مشاهده کردند که درصد قابل توجهی از سربازان قدرت اصابت اهدافشان را دارند و این تغییر آموزش تغییر چشم گیری را در فرایند یادگیری جمعیت سربازان گزاشت.

توجه نمایید که هیچ تغییری در میزان استعداد سربازان ایجاد نشده بود بلکه جزء جزء کردن یک آموزش بزرگ به آموزشهای کوچکتر باعث شد که خروجی بهتری از یادگیری آن حرفه و آموزش ایجاد شود.

هدف از گفتن این اتفاق و واقعیت در اینجا این بود که شما نیز می­توانید با تکه تکه کردن هر موضوعی که برای اولین بار برای شما سنگین است می­توانید به صورت کارآمد و با خطای بسیار پایین آن حرفه یا هر مساله­ی دیگر را یاد بگیرید.

جوابی بنویسید

Verification: 2eb47d17cfb1428b