زیست آموزان

بزرگترین مرجع آموزش و پژوهش

سبد خرید 0
logo
سبد خرید 0

کتاب زیست شناسی مولکولی سلول نگاشته شده توسط  آلبرت کتابی ۳۷۸۶ صفحه ای و یکی از کاملترین منابع رشته های زیست شناسی، پزشکی و پیراپزشکی می باشد و این کتاب کامل و جذاب دارای ۵  بخش میباشد که هر بخش خود از چندین فصل تشکیل شده که هر فصل خود از چند مبحث تشکیل شده است که به زبان ساده و قابل فهم مفاهیم و مباحث خود را بیان نموده است. این کتاب در بین دانشجویان به نام آلبرت معروف میباشد و همیشه یکی از منابع کامل و مهم در کنکورها و امتحانات دروس مختلف در رشته های ذکر شده میباشد.
این کتاب شامل مباحث فراوان و مهم میباشد که تعدادی از مباحث مهم و مفید آن را جهت اطلاع شما عزیزان در اینجا معرفی مینماییم:
بخش اول شامل معرفی کلیات سلول از جمله:
فصل اول
سلول و ژنوم، اطلاعات ژنتیکی یوکاریوتها و در آخر این فصل منابعی که این فصل از آن استخراج شده را معرفی نموده است
فصل دوم
بیوسنتز و شیمی سلولهل میباشد و شامل ترکیبات شیمیایی سلول، کاتالیز و استفاده از انرژی در سلول، طریقه کسب انرژی از غذا در سلول و در انتهای آن منابه آنها را معرفی نموده است
فصل سوم
فصل سوم در ارتباط با پروتئین میباشد که شامل شکل و ساختار پروتئینها، عملکرد پروتئینها و در انتها منابع آن را معرفی نموده است
بخش دوم مکانیسمهای ژنتیکی اساسی را تشریح مینماید که شامل فصلهای:
فصل چهارم
DNA وکروموزوم، ساختار و عملکرد DNA، DNA کروموزومی و بسته بندی آن در فیبر کروماتین،ساختارهای کروی کروموزوم و در انتهای آن منابع آن نیز معرفی شده است.
فصل پنجم
تنظیم رونویسی، تعمیر و نوترکیبی DNA را تشریح نموده که شامل ساختار توالی DNAمکانیسم رونویسی DNA، شروع و تکمیل آن، تعمیر DNA، نوترکیبی، جایگاه های ویژه نوترکیبی و در انتها منابع آن را توضیح میدهد.
فصل ششم
سلول چگونه ژنوم را میخواند: از DNA تا پروتئین که خود شامل: از DNA تا RNA، از RNA تا پروتئین، جهان RNA و منشا حیات و در انتهای آن منابع نیز معرفی شده
فصل هفتم
کنترول بیان ژنها که خود شامل: کنترل ژن، موتیفهی اتصالی در DNA و پروتئینهایی که تنظیم کننده ژن میباشند، مکانیسم های ژنتیکی مولکولی در بوجود آوردن انواع ویژه سلولها، کنترول پس از ترجمه، چگونگی تکامل ژنتیکی و در انتهای آن معرفی منابع آن میباشد.
بخش سوم شامل روشهای مختلف و تشریح آنها میباشد که شامل:
فصل هشتم
دستکاری پروتئینها، DNA و RNA، جداسازی سلولها و سپس رشد آنها در محیط کشت، تجزیه سلولها، جداسازی، کلون کردن و توالی یابی DNA، آنلیز ساختار و عملکرد پروتئین، مطالعه بیان و ععملکرد ژن و در نهایت منابع آن نیز تشریح میشود.
فصل نهم
به تصویر کشیدن و تجسم سلولها را شامل میشود و دارای مباحثی از جمله جستجوی ساختار سلولها در زیر میکروسکوپ، تجسم مولکولها در سلولهای زنده و در نهایت منابع آن نیز شرح داده شده است
بخش چهارم شامل سازماندهی داخلی سلولهاست که خود شامل فصول زیر و مباحث متنوعی است از جمله:
فصل دهم
ساختار غشاء را شرح میدهد و شامل مباحثی از جمله لیپیدهای دولایه ای، پروتئینهای غشائی میباشد و در انتها منابعی که این اطلاعات از آن استخراج شده را معرفی مینماید.
فصل یازدهم
این فصل مربوط است به انتقالات غشائی مولکولهای کوچک و ویژگی های الکتریکی غشاء میباشد که خود مباحثی از جمله اساس انتقالات غشائی، پروتئینهای حامل و فعالیت انتقال غشائی، کانالهای یونی و ویژگیهای الکتریکی غشاء و در انتهای این فصل منابه مربوط به آن میباشد.
فصل دوازدهم
که محفظه داخل سلولی و چگونگی مرتب سازی پروتئینها در آن را شرح خواهد داد و شامل مباحث محفظه سلولی، انتقالات مولکولی بین هسته و سیتوزول، انتقال پروتئینها به میتوکندری و کلروپلاست، ساختار پراکسیزوم، شبکه اندوپلاسمی و در نهایت منابع این فصل نیز موجود میباشد.
فصل سیزدهم
این فصل شامل مباحث مربوط به ترافیک و عبور و مرور حفره داخل سلولی میباشد که شامل مباحثی مانند مکانیسمهای مولکولی انتقال غشایی و حفظ و نگهداری تنوع محفظه سلولی، حمل و نقل یا انتقال از شبکه اندوپلاسمی به دستگاه گلژی، حمل و نقل از شبکه ترانس گلژی به لیزوزوم، انتقال و حمل و نقل به داخل  سلول(اندوسیتوز)، انتقال از شبکه ترانس گلژی به خارج سلول یا اگزوسیتوز و مفاهیم آن که در انتهای این مباحث منابع آن نیز معرفی میشود.
فصل چهاردهم
که این فصل مربوط است به تبدیل انرژی در میتوکندری و کلروپلاستها که خود شامل مباحثی از جمله میتوکندریون، زنجیره انتقال الکترون و پمپهای پروتونی آن، کلروپلاست و فتوسنتز، سیستمهای ژنتیکی میتوکندری و پلاستیدها، تکامل زنجیره انتقال الکترون و در انتهای این فصل منابعی که این مباحث از آن استخراج شده اند نیز معرفی میشود.
فصل پانزدهم
اینفصل شامل ارتباطات سلولی میباشد که خود دارای مباحثی از جمله اصول اساسی و عمومی از ارتباطات سلولی، مسیرهای سیگنالی G-پروتئینهای اتصالی به گیرنده های سطح سلولی، مسیرهای سیگنالی آنزیمی اتصالی به گیرنده های سطح سلولی، مسیرهای سیگنالی که تنظیم پروتئولیزی وابسته اند، مسیرهای سیگنالی آبشاری در گیاهان و در نهایت منابع آنها میباشند.
فصل شانزدهم
مباحث مربوط به سیتواسکلتون را شامل خواهد شد عبارتند از خود سرهمبندی و ساختارهای داینامیک از رشته های سیتواسکلتونی، سلولها چگونه فیلامنتها یا رشته هایسیتواسکلتونی را تنظیم میکنند، موتورهای مولکولی، سیتواسکلتون و رفتار سلولها و در انتها منابع آن از مباحث موجود در این فصل میباشند.
فصل هفدهم
این فصل هم شامل چرخه سلولی و مرگ برنامه ریزی شده سلولی میباشد که خود دارای مباحثی از جمله: معرفی و آشنایی با چرخه سلولی، اجزای سیستم کنترول چرخه سلولی ، موارد کنترولی درون سلولی در حوادث چرخه سلولی، مرگ برنامه ریزی شده سلولی یا آپوپتوز، موارد کنترولی خارج سلولی در تقسیم سلولی همچنین رشد سلولی و آپوپتوز و در انتها منابع آنها میباشد
فصل هجدهم
این فصل نیز دارای مباحثی در ارتباط با مکانیسمهای تقسیم سلولی میباشد که خود شامل مواردی از جمله فاز M از تقسیم سلولی، فرایند میتوز، فرایند سیتوکینز و در انتهای این مباحث منابع آن میباشد.
بخش پنجم شامل مباحثی در مورد سلولها و بافت اجتماعی موجود در آن یا به عبارت بهتر چگونگی ایجاد اجتماعات سلولی و تشکیل بافتها، میباشد که در چند فصل مختلف این موضوع را بررسی مینماید که شامل:
فصل نوزدهم
این فصل نیز دارای مباحثی در مورد اتصالات سلولی، ادهسینهای(چسبنده) سلولی و متریکس خارج سلولی میباشد که خود دارای  مباحث یا به عبارت بهتر سرفصلهایی از جمله: اتصال سلولی، ادهسینهای سلولی-سلولی، متریکس خارج سلولی در جانوران، اینتگرینها، دیواره سلولی گیاهان و در نهایت منابع آن میباشد.
فصل بیستم
که این فصل نیز در ارتباط با سلولهای جنینی و لقاح میباشد که دارای مباحثی از جمله: مزایای جنسیت یا تقسیم جنسی، فرایند میوز، سلولهای جنینی اولیه و تعیین جنسیت در پستانداران، سلول تخم، سلول اسپرم، فرایند لقاح و در نهایت منابه آن میباشد.
فصل بیست و یکم
این فصل شامل توسعه ارگانیسمهای چند سلولی میباشد که دارای قسمتهای مختلف از جمله توسعه در جانوران، توسعه در سنوراپتیدیس الگانس، شکلگیری ژنتیک مولکولی دروزوفیلا، تحرک سلولی و شکل آن در بدن مهره داران، موش، توسعه و تکامل گیاهان و موارد دیگر و در انتهای این فصل منابع آن میباشد.
فصل بیست و دوم
که در مورد تاریخچه مطالعاتی در مورد زندگی و مرگ سلولها در بافتها میباشد که خود دارای موارد مختلفی از جمله اپیدرم و تجدید و نو شدن آنها توسط سلولهای بنیادین، حسگرهای اپیتلیا، رگهای خونی و سلولهای اندوتلیالی، تجدید و نو شدن سلولهای بنیادین و شکلگیری و تشکیل انواع سلولهای خونی، تشکیل و شکل گیری ماهیچه اسکلتی، فیبروبلاست و انتقالات آنها و سلولهای بافت اتصالی، مهندسی سلولهای بنیادین و در انتها منابع آنها نیز آورده شده است.
فصل بیست و سوم
این فصل شامل معرفی سرطان و دارای مباحثی در مورد فرایندهای ریز تکاملی سرطان،عوامل بروز سرطان، ژنهای مهم و بحرانی در بروز سرطان، اساس ژنتیکی مولکولی در رفتار سلولهای سرطانی، درمان سرطان از گزشته تا آینده آن و در انتها نیز منابع آن نیز معرفی شده است.
فصل بیست و چهارم
این فصل شامل سازگاری سیستم ایمنی بدن را به طور کلی معرفی کرده و موارد و مباحثی از جمله لنفوسیتها و اساس سلولی سازگاری سیستم ایمنی، سلولهای B و آنتی بادی، زایش و تشکیل آنتی بادی ها، انواع سلولهای T و پروتئینهای MHC، سلولهای T کمک کننده یا یاریگر و فعالیت لنفوسیت ها و در انتهای این فصل منابع آنها ذکر شده است.
فصل بیست و پنجم
که این فصل شامل معرفی پاتوژنها، آلودگی و ایمنی ذاتی میشود و مواردی از جمله معرفی پاتوژنها، آلودگی سلولهای زیستی، ایمنی ذاتی را شامل شده و در انتهای آن منابع این فصل میباشد.

فایلهای رایگان زیست آموزان را در ایمیل خود دریافت نمایید
اطلاعات شما نزد زیست آموزان امانت میباشد، بنابراین در اختیار هیچکس قرار نخواهد گرفت.
بعد از ثبت نام به صفحه هدایا وارد میشوید. برای حمایت ما زیست آموزان را به دوستان خود معرفی نمایید