http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها
تقسیم میوز+فیلم

تقسیم میوز+فیلم

تقسیم میوز:

شامل دو بخش میوز اول(میوز I) و میوز دوم (II) است. در اثر تقسیم میوزگامتها به وجود می ایند. این تقسیم عموما قبل از تشکیل گامت ها یا همزمان با تولید انها صورت میگیرد. این فرایند سبب میشود که در تشکیل تخم ، تعداد کروموزوم ها مضاعف نشود. تقسیم میوز در اندام های تولید مثلی نر (بیضه ها) و ماده(تخمدان ها) که محتوای سلول های دیپلوئیدی مخصوص است، صورت میگیرد. این سلولها دو تقسیم متوالی را طی میکنند، اما کروموزومها فقط یک بار مضاعف میشوند. از این تقسیم تقسیم چهار سلول حاصل میگردد که تعداد کروموزوم های هر یک نصف تعداد اولیه است.
بنابراین،گامتها یا سلول های جنسی حاصل از تقسیم میوز دارای نیمی از ماده وارثتی سلول های دیپلوئیدی هستند. از انجا که سلول های دیپلوئیدی در هسته خود، دارای ۲n کروموزوم است، تعداد کروموزوم های هر گامت با n نمایش داده میشود و اصطلاحا سلول n کروموزومی را «هاپلوئیدی» میگویند. به عبارت دیگر، هرگامت از هر جفت کروموزوم همولوگ فقط یکی را داراست.

طی‌ تقسیم‌ میوز از یک‌ سلول‌ دیپلوئید، چهار سلول‌ هاپلوئید پدید می‌آید. پس‌ مجموع‌ ماده‌ وراثتی‌ سلولهای‌ حاصل‌، دو برابر ماده‌ وراثتی‌ سلول‌ اولیه‌ است‌ و لازم‌ است‌ که‌ پیش‌ از تقسیم‌، سلول‌ محتوای‌ ژنتیکی‌ خود را از طریق‌ همانندسازی‌ دو برابر نماید. در تقسیم‌ میوز نیز، همانند تقسیم‌ میتوز این‌ عمل‌ در مرحله‌ پیش‌ از شروع‌ تقسیم‌ انجام‌ می‌شود و هر کروموزوم‌ دارای‌ دو کروماتید خواهری‌ کاملاً یکسان‌ می‌شود. تقسیم‌ میوز در واقع‌ شامل‌ دو تقسیم‌ متوالی‌ است‌ که‌ آنها را میوز ۱ و میوز ۲ می‌نامیم‌. در فاصله‌ دو تقسیم‌، همانندسازی‌ DNAصورت‌ نمی‌گیرد. حال‌ به‌ بررسی‌ مراحل‌ هر یک‌ از این‌ دو تقسیم‌ می‌پردازیم‌:

در زیر فیلم آموزشی همراه با توضیحات ساده و روان برای درک بهتر تقسیم میتوز قرار داده شده و توجه شما را به دیدن آن جلب مینماییم:

تقسیم میوز

رمز فایل زیپ فیلم آموزشی ZISTAMOOZAN میباشد

Verification: 2eb47d17cfb1428b