logo
زیست آموزان

بزرگترین مرجع آموزش و پژوهش

سبد خرید 0
logo
سبد خرید 0

انیمیشنهای زیست شناسی زیست آموزان

انیمیشنهای زیست شناسی

انیمیشنهای زیست شناسی زیست آموزان

بسته آموزشی مجموعه انیمیشن های آموزشی مباحث مختلف زیست شناسی برای دانش آموزان و دانشجویان عزیز که در داخل این بسته ۵ بسته کوچکتر نیز وجود دارد که نام این بسته ها و تعداد انیمیشنهای موجود در آنها در زیر آورده شده است. این مجموعه ارزشمند حدودا دارای ۳۰۰ انیمیشن آموزشی مباحث مهم و اساسی زیست شناسی میباشد که از سایتها و شرکتهای مختلف جمع آوری شده و همگی در یک بسته به حجم حدود ۳ گیگابایت قرار داده شده است که شما کاربران عزیز با مطالعه بخشهای مختلف زیست شناسی و سپس تماشای این انیمیشنها علاوه بر اینکه به درک درست و خوبی از این مباحث خواهید رسید بلکه آموزشها در ذهن شما تثبیت و پایدار خواهد ماند و همیشه میتوانید اصل و اساس مباحث را ملکه ذهن خود نمایید.

بسته انیمیشن خود شامل ۵ فایل مختلف میباشد شامل موارد زیر است:

زیست شناسی سلولی که شامل ۱۲۰ انیمیشن میباشد

انیمیشنهای پزشکی شامل ۴۰ انیمیشن میباشد

زیست شناسی مولکولی شامل ۵۰ انیمیشن میباشد

زیست شناسی ساختاری شامل ۵۰ انیمیشن میباشد

موارد اضافی در حیطه زیست شناسی و مفاهیم آن شامل ۴۰ انیمیشن میباشد.

 

در صورت هر گونه سوال میتوانید به شماره ۰۹۳۹۲۰۳۸۶۸۵ (علی اسکندری) پیامک بدهید.

 

نام فیلمهای آموزشی زیست آموزان به تفکیک فایلهای آن در پایین آورده شده است:

Cell Biology1

۳D reconstruction of mitosis
Angiogenesis
Apoptosis and Signal Transduction
Apoptosis Induction
Apoptosis
ATP Synthase
ATP Synthesis Machine 1
ATP Synthesis Machine 2
B-Cell-Malignant
Cadherins- Structure and Function Part I ( introduction)
Cadherins- Structure and Function Part II ( Cadherin Molecul
Cadherins- Structure and Function Part III ( Adherens Juncti
Cadherins- Structure and Function Part IV ( Cadherins in the
Calcium Wave During Fertilization
Cell Compartments
Cell Cycle Proteins
Cell Division (Animal Cell)
Cell Division Meiosis Part I
Cell Division Meiosis Part II
Cell Division Mitosis
Cell division Mitotic divisions in a Drosophila embryo (clos
Cell Division Mitotic spindle peptidase
Cell Division Mitotic Spindles in a Fly Embryo
Cell Division Mitotic Stages Of Mitosis
Cell Divison under flourescent microscopy
Chromosome congression during cell division
Cilia and Flagella
Clathrin
Collapse of Evolution 1 (Introduction)
Collapse of Evolution 2 (Fossil Record)
Collapse of Evolution 3 (Fossil Record)
Constitutive Secretion
Cyto Toxic Tcells
Cytokine Signaling
Dendritic Cell Migration
Development of egg cells
Development Of Human
Diabetes(Type1) and Insulin Production
Drosophila Development
Dynamic instability of microtubules ( under microscope )
Electron Transport Chain 1
Electron Transport Chain 2
ELISA (Enzyme-Linked ImmunoabSorbant Assay)
Embryonic Human Development
Embryonic Stem Cells
Endosome Fusion
Evolution Of Embryos
Exocytotic Transport
Fatty Acid Biosynthesis
Fermentation (Anaerobic respiration)
Fertilization
Flagellum
Flu virus animation
Frog Development
Furrowstatin Part I
Furrowstatin Part II
Furrowstatin Part III
G Protein Signaling
G Protein Signaling-cAMP
Gamete Formation
Germinal Centers
Glucose Uptake
Glycolysis
Golgi (Protein Modification)
Heart Cell (Beating)

 

Cell Biology2

Her2 Neu Receptor
HIV Entry – gp41-mediated membrane fusion
Hydra Video
Immune system, white blood cells, T-cells, cancer cells
Innate Recognition of Pathogens
Insulin Signaling
Intermediate Filaments
Intracellular Listeria Infection
Ionic Regulation Across Cell Membranes
JAK-STAT or Cytokine Binding Signaling Pathway
Kinesin
Krebs Cycle_Citric Acid Cycle
Leucocytes
Leukocyte Rolling
Lipid Rafts
Lipoprotein (atheroscleros)
Lipoprotein (Cholesterol)
Lipoprotein Metabolism (Characterization)
Lipoprotein Metabolism
Lipoprotein Structure
Lymph Node Development
Lymphocyte Homing
Lysozyme Reaction
Malaria
MAP Kinase
MAP-Kinase (MAPK) signalling pathway
MHC Class I Processing
Microtubule Dynamics IN VIVO
Mitochondiral Fission and Fusion
Mitochondria ATP Synthesis
Mitochondrial Protein Import
Motor Protein Movement on Microtubules
Muscle contraction I
Muscle contraction II
Muscle Contraction III
Muscle contraction IV
Muscle Contraction
Neurite Outgrowth and branch formation
Neutrophil
Oxygen Transport
Oxygen Transporter
Paramecium and Osmosis
Penicillin Binding Protein
Phagocytosis 1
Phagocytosis 2
Photosynthesis Overview
Photosynthesis
Plant Cells
Prions
Protein Glycosylation
Protein Secretion
Protists-Biology
Proton pump inhibitors
Red Blood Cells under microscope
Reovirus Life Cycle
Signal Recognition Particle
Stem Cells Part I
Stem Cells Part II
Stem Cells Part III
Swimming Eutreptiella
T Cell (Activated)
T Cell Development
T Cell Granule Release
T Cell Killing
TCR Signaling
TCR-APC Interaction
Tour Of A Plant Cell
Uptake of Bacteria by Phagocytes
Viral Evasions
Visualization of the nuclear import and export
آکتین و میوزین
پمپ سدیم پتاسیم
حرکت آمیب طبیعی
حرکت آمیبها
ساختار طبیعی میتوکندری
کانال

 

Elements of biology1

Assignment Discovery – Elements of Biology – Part 1 of 5 – C
Assignment Discovery – Elements of Biology – Part 2 of 5 – G

Elements of biology2

Assignment Discovery – Elements of Biology – Part 3 of 5 – E
Assignment Discovery – Elements of Biology – Part 5 of 5 – E

Extra

Actin Polymerization
Action of p53 in carcinogenesis
Behavioral Biology
Blood Oxygen Results
Cell Biology_ The Plasma Membrane
Cell Division Mitosis 1
Cell division mitosis 2
Cell division Mitotic divisions in Drosophila mutant embryo
Cell Division under microscope
Cell Membrane, Exocitosis & Endocitosis
Cell signals (full lenght version)
Cells Plasmolysis (Onion)
CO2 Transpor
Collapse of Evolution 1 (Origin of species)
Development Of a Chicken Embryo
DNA Extraction
DNA transcription and protein assembly
EF-Tu delivers aminoacyl-tRNA to the ribosome
Egg Release
EHV-1 infected ED cell
Electron Transport Chain 1
Electron Transport
Electrophoresis
Enzymes for Digestion and Health Part 1
Epinephrine Action
ER Tubules
flagella & cilia
Flagellum Of Bacterial
Flu Attack
G Protein Receptor
Hedgehog signalling pathway
Histone Deacetylation
Immunity,Antibodies
Immunity,T cells
Immunological Synapse
In Situ Hybridization (ISH)
Kinesin _ Microtubule _ Cell
Lac Operon Model
Mechanism of Cisplatin (New -HD)
MECP2
Microtubule and ER Dynamics
Microtubules (Cytoskeleton)
Movement of proteins in SDS polyacrylamide gel
Nuclear Envelope Assembly
oncogenic activation receptor tyrosine kinase
Phagocyt Cell
PPAR-delta Activation in the Muscle Cell
Protein Synthesis, Translation (1)
Protein Synthesis, Translation (2)
Protein Synthesis, Translation (3)
Pyro Sequencing
Signal Transduction Pathway
Solar System_Planets
Sonic Hedgehog signalling pathway
The Cell
The Process of Short Interfering RNA (siRNA)
Trinucleotide Repeat
Tyrosine Kinase Receptor
Unzipped DNA
VEGF and angiogenesis
Bio-MD Scientific 3D Animation Reel
Fecundaci-n – Desarrollo embrionario – (Parto deli
Heart Attack

 

Medical

Allergy Medical Animation
Angiogenic masters – PMAP
Blood Grouping
Breast Cancer
Cancer 2
Cancer Develop & Metastase
Cancer
Cardiac Cycle
Colon Polypectomy (Colon Polyp Removal)
Colonoscopy Showing a Parasite in the Cecum
Colonoscopy
Coronary artery stents in Atherosclerosis
Coronary Disease Animation
Diabetes And The Body
Diabetes Animation
Endocrine System, Pancreas
Endoscopy of a stomatch Cancer
Endoscopy of Severe gastritis
Endoscopy of Small Gastric Cancer
Endoscopy of Stomach
Full VEGF & Angiogenesis Video
Gas exchange in the Lungs
Glomerular Filtration
Gold Nanaoparticles & Cancer Cell Detection
Hearing Sense
Heart (Rotating)
High Blood Pressure Effects
Liver and Pancreas
Lymph Movement
Malarial Infection
Medical Art
Metastase 1
Metastase 2
Microcosm Medical Animation Showreel 2010
Multiple Sclerosis
Muscle pull
Osteoporosis-3D Medical Animation
Ovarian Cancer
Physiology Tour
Tumor Angiogenesis
Vitamin K2 in action
Molecular Biology
Antigenic Drift
Antigenic Shift
Bacteriophage (Medical Animation)
Bacteriophage T4 DNA Packaging
Bacteriophage T4
Cathepsin Chromatin, Histones_ PMAP
Chimera RNA Interference
Cross Strand Exchange During Recombination
Crossing Over
Dicer
Dna B (Helicase)
DNA Microarray
DNA Replication 1
DNA Replication 2
DNA Replication 3
DNA Replication 4
Eukaryotic DNA Transcription Regulation
Gene Mutation
Gene Recombination
genes, genetics, RNA animation
Hepatitis C Virus
HIV Infection
HIV Instruction
HIV Life Cycle
HIV Replication
Holliday Junction Resolution
Homeodomain
How Protooncogene Become Oncogene
Influenza- how human monoclonal antibodies neutral
IRES-mRNA (Internal RIbosome Entry Sequence) or capped-mRNA
Journey Inside The Cell
Lac Operon
LacOperon
mRNA Processing
mRNA Splicing 2
mRNA splicing
Nucleotid Excision Repair
Nucleotid Repair
PCR (Polymerase Chain Reaction)
PCR(polymerase chain reaction)
PPAR modulators
Protein Synthesis Part 1
Protein Synthesis Part 2
Protein Synthesis Part 3
Protein Synthesis Part 4
Protein Synthesis Part 5
Recombinant DNA
Telomere Replication
Transcription & Translation  of an mRNA
Transcription and Translation
Transcription
Translation 2
Translation
Treatment for HIV
Tryptophan Operon – Attenuation
Tryptophan Operon
Viral DNA Packaging – Part I
Viral DNA Packaging – Part II
Movies1
Cell Side Story
Enzyme Immobilization_ Nanobiotechnology_ Putting Molecular
Genetics Guide – Part 1
Inner The Cell Animation
Molecular Visualizations of DNA
Replication_AB
Replication_BL
Replication_BL
Replication_BR
Replication_I
The Central Dogma (English version)
The Inner Life of a Cell_ an eight minute animation created
The Inner Life Of The Cell
The InnerLifeofCell

Movies

THE MIRACLE IN THE CELL PART 1
THE MIRACLE IN THE CELL PART 2
THE MIRACLE OF MAN’S CREATION PART 1
۱-zistamoozan.ir
۲-zistamoozan.ir
۳-zistamoozan.ir
۴-zistamoozan.ir
۵-zistamoozan.ir
۶-zistamoozan.ir
۷-zistamoozan.ir
۸-zistamoozan.ir
۹-zistamoozan.ir

 

Structure

Ab HV region
Acetylcholine Binding Protein with Cocaine Bound
AHSG, a natural inhibitor of the insulin receptor tyrosine
Alpha Helix
Antibodies
Antibody structure – LiaGen
Aspartate Transcarbamylase
ATP Synthase – Part I
ATP Synthase – Part II
ATP Synthase – Part III
ATP Synthase – Part IV
ATP Synthase – Part V
ATP
Beta Sheet
Bevacizumab (trade name Avastin)
Bleomycin
Cdk2
Coiled-coil
Comparison of two state of bacterial ribosome
DNA – acridine complex structure
EF-Tu
Enzyme Catalysis
ER protein translocator 3D image
GCSF Protein Folding Illustration Movie
Glucose
Hemagglutinin
Herceptin (Trastuzumab)
Herceptin
Homeodomain
Human AHSG
Inner Workings of Cytochrome P450 2C9
Kinesin
Lapatinib (Tykerb)
Lysozyme Brownian Dynamics simulation
Lysozyme Structure
Mechanism Of T7 Primase.Helicase
MHC II
Oligomeric Proteins
p53-DNA Complex
Paclitaxel (Taxol) molecule
Palmitic Acid
PCNA
PcrA Helicase and the Mexican Wave
Prion Protein-Human
Prions Madcow mechanism
Proline Kinks
Proteins and Amino acids
Reovirus RNA Replication
Ribosome (Molecular Dynamics Flexible Fitting)
Ribosome structure and trna binding site ( 3-D structure )
RNA-dependent RNA polymerase
SH2 Domain
Sliding Clamp
Spectrin Full Repeat extension
TATA.binding protein DNA complex
Transcription-atomic viwe
tRNA structure
tRNA-Ribosome Molecular Dynamics Simulation
X-Ray Crystallography

 

other

ده ها فیلم در مورد زیست شناسی

 

توجه داشته باشید که فایلها را با نام انگلیسی در سایت قرار دادیم

 

در صورت هر گونه سوال میتوانید به شماره ۰۹۳۹۲۰۳۸۶۸۵ (علی اسکندری) پیامک بدهید.

 

قیمت فایلهای دانلودی ۲۰۰۰۰ تومان

 

نکته مهم اینکه هر گونه تغییر قیمت به دلیل بروزرسانی و یا آموزش بیشتر و در واقع کاملتر و جامع تر شدن بسته ها شامل حال افرادی که قبلا از بسته ها خریداری نموده اند نخواهد شد و تمام بروز رسانی ها به رایگان برای مشتریان سابق (به دلیل اعتماد و صبوری ایشان) ارسال خواهد شد.

توجه نمایید که قیمتهای بسته های گروه زیست آموزان در مقابل زمان و هزینه هایی که صرف مینماییم ناچیز است ولی این رسالت ماست و ما هر در آمدی که از این طریق به دست آوریم دو مرتبه خرج در آموزش عمومی مردم و تهیه فایلها و آموزشها و بالا بردن کیفیت گروه خواهیم نمود و تنها خواسته ی ما از شما در قبال زحمات گروه زیست آموزان این است که با معرفی ما به حداقل ۱۰ نفر از افرادی که گروه را نمیشناسند و یا در آن عضو نیستند از ما حمایت نمایید. با تشکر از شما عزیزان. شاد، موفق و پیروز باشید

دانشجویان، دانش آموزان و کاربران عمومی که علاقه مند به دانستن و درک بصری مفاهیم مهم واساسی عالم حیات هستند میتوانند مجموعا حدود ۳۰۰ عدد انیمیشن مفاهیم زیست شناسی را در قالب یک DVD از سایت زیست آموزان تهیه نمایند که برای اینکه این DVD فوق العاده ارزشمند را سفارش دهید میتوانید سفارش خود را از طریق پیامک به پشتیبانی سایت زیست آموزان یعنی شماره های ۰۹۱۲۹۴۰۷۰۸۹ و ۰۹۰۳۹۴۰۷۰۸۹ این محصول را به قیمت ۲۹۰۰۰ تومان سفارش دهید و نکته قابل توجه این است که هزینه پست به عهده زیست آموزان میباشد و ریالی بیشتر از قیمت بسته از کاربران عزیز دریافت نخواهد شد.

 

 

زیست آموزان

دیدگاه ها

دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی :
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.